Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle regelingen en facturen van Visual Rights Group bv (0541.831.904) met zetel te Carnotstraat 39, 2060 Antwerpen. Aanvaarding van de factuur / regeling houdt erkenning/aanvaarding in van de onderliggende schuld. Bij niet betaling conform de afgesproken voorwaarden vervalt iedere korting en/of afbetalingsmodaliteit en wordt het integrale bedrag opeisbaar. Facturen/regelingen dienen te worden voldaan binnen de 15 dagen vanaf de datum van uitgifte. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven is bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het bedrag, met een minimum van 50 EUR. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na datum van factuur/regeling. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur/regeling geacht te zijn aanvaard. Afbetalingen dienen maandelijks te geschieden met maximaal 30 dagen tussen de betalingen. Indien een afbetaling wordt gemist, wordt een herinnering gezonden. Hiervoor wordt een kost van 22,50€ in rekening gebracht. Indien de afbetaling na herinnering niet wordt hervat, wordt het gehele bedrag onmiddellijk opeisbaar waarbij eventuele kortingen komen te vervallen. Prijzen zijn excl. btw waar van toepassing. Visual Rights Group zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte – of gevolgschade, zoals verlies van inkomen, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz. Zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Visual Rights Group zal in alle gevallen beperkt zijn tot 1.000€. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten met Visual Rights Group zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen (arrondissement Antwerpen, België) zijn bevoegd. Visual Rights Group heeft evenwel het recht om te dagvaarden voor de zetel van de wederpartij.